Csomagnet
Általános Felhasználási Feltételek

A Csomagnet.hu Kft. / CsomagNet / Csomagnet.hu
Általános Szerződési Feltételei
 
I. PREAMBULUM
A Csomagnet.hu Kft. a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Pt.) 34. pontja alá tartozó, postai közvetítő alaptevékenységet nyújtó gazdálkodó szervezet, amely egy vagy több megbízó részére végez olyan tevékenységet, amelynek keretében arra vállal kötelezettséget, hogy Ügyfelei küldeményeit a vele szerződésben lévő Partnerek rendszerén keresztül feladja oly módon, hogy a postai szállítási díjat a Csomagnet nevű weboldalán postai szolgáltatási megbízást adó fél fizeti meg.
 
II. Általános rész
1. A szerződő felek, egyéb érintett személyek
1.1. A szolgáltató
Csomagnet.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Szolgáltató)
Székhelye, levelezési címe: 8200 Veszprém, Almádi u. 19.
Cégjegyzékszám: Cg. 19-09-517735
Adószám: 25181227-2-19
Email: info@csomagnet.hu
Web cím: www.csomagnet.hu
Működési idő, nyitva tartás: 08-18-ig
Munkanapokon (hétköznap): hétfőtől-péntekig
Munkaszüneti napokon és hétvégén: zárva
Alaptevékenység: Egyéb postai, futárpostai tevékenység szervezése
 
 
1.2. Az Ügyfél (Feladó)
Az Ügyfél / Feladó az a magánszemély, gazdálkodó szervezet, egyéb jogi személy, aki / amely elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, s annak alapján igénybe veszi a szolgáltatást (továbbiakban: Ügyfél). A Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén Ügyfélnek kell tekinteni a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, gazdálkodó szervezetet, egyéb jogi személyt. (Egyedi esetekben ügyfél lehet a címzett is, ha pl. külföldről rendeli meg a szállítást saját maga részére, vagy olyan harmadik személy, aki a szállítást a futárlistán megrendeli, és vállalja a díjfizetést a szolgáltatás megrendelésével.) Továbbiakban fentiek együttesen: Ügyfél.
Feladó (képviselője): a csomagfelvételi címén tartózkodó személy, aki átadja a csomagot a futárnak. A felvételi címen nem kötelező annak jelen lennie, aki kapcsolattartóként szerepel a megrendelő lapon / szállítási okmányon.
 
1.3. A kiválasztott / igénybe vett futárpostai szolgáltató
Az a gazdálkodó szervezet, amellyel a Szolgáltató kapcsolatban áll, és amelyet az Ügyfél kiválaszt a Küldeménye postai szállításához.
 
1.4. A Címzett
A Küldeményen, a csomagoláson vagy fuvarokmányon feltüntetett, címzettként megjelölt személy (jogi személy vagy magánszemély).
 
2. A szolgáltatásra és ÁSZF-re vonatkozó általános információk
A Csomagnet.hu Kft. csomagszervező, szolgáltatás közvetítő jogviszonyban áll a rendszerében szereplő futárpostai vállalkozásokkal: DPD Hungária Kft.; TNT Express Hungary Kft.; (a továbbiakban külön: DPD; TNT; együtt: Partnerek).
 
A Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pt., és a postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről szóló 79/2004. (IV.19) Korm. rendelet rendelkezései alapján készült. 
 
A jelen ÁSZF meghatározza a szolgáltatást, a Szolgáltató és az Ügyfél kötelezettségeit, felelősségüket, a kiválasztott Partner felelőssége megismerésének feltételeit (az Általános Szerződési Feltételeik elérhetőségét), és mindazokat a feltételeket, amelyek teljesítése az Ügyfél részéről szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltató a küldemények postai szállításának megszervezését megfelelő minőségben lássa el.
 
A Szolgáltató alapszolgáltatása, alaptevékenysége a futárpostai csomagküldés szervezése (TEÁOR 5320’08 Egyéb futárpostai tevékenység). Nem rendelkezik szállító járműkkel, futárokkal. Olyan informatikai rendszert használ, amely segítségével a potenciális ügyfelek / feladók ki tudják választani a számukra megfelelő futárpostai szállítást végző Partnert a megadott adatok, feltételek alapján. A Szolgáltató, mint közvetítő vesz részt a futárpostai szállítás folyamatában.
 
Az a magán- vagy jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, aki/amely futárpostai szolgáltatást rendel meg, a megrendelést követően a Szolgáltatón – mint Közvetítőn – keresztül tud kapcsolatot tartani a kiválasztott, szállítást végző Partnerrel.
Erre tekintettel az Ügyfélnek elsősorban a Szolgáltatót van lehetősége megkeresni elektronikus úton a postai szolgáltatás keretében felmerülő minden információs igényével. A fuvarlevélszám ismeretében az ügyfél közvetlenül is kommunikálhat a kiválasztott partnerrel, akár elektronikus, vagy telefonon.
 
A Szolgáltató vállalja, hogy
 • az Ügyfél megrendelésének leadását követően a kiválasztott Partnertől – az adott Partner informatikai rendszerének megfelelő formában – megrendeli a futárpostai szállítást (a Szolgáltató honlapján (futar.csomagnet.hu) keresztül az Ügyfél által leadott / felvett adatok alapján) az Ügyfél javára, kockázatára, és költségére;
 • megszervezi a szállítást az Ügyfél leadott igények megfelelően, és az Ügyfél javára, kockázatára, és költségére.
 • az Ügyfelet teljes körűen tájékoztatja a postai szállítást illetően. E körben vállalja a kapcsolattartást az Ügyféllel és a Partnerekkel, közvetít a csomagküldés szolgáltatás során az Ügyfél és a Partner között, amíg a Partner a csomagot felveszi és kézbesíti Az Ügyfél által megadott címre.
 
A jelen ÁSZF részletesen ismerteti a szolgáltatás tárgyát, annak létrejöttét, a Szolgáltató, az Ügyfél és a Partner felelősségét, a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a tartalomra vonatkozó előírásokat, melyeket a Partnerek egyedileg határoznak meg saját ÁSZF-jeikben. A Szolgáltató / Partner biztosítja a Küldemények futárpostai szállításához szükséges okmányokat (így különösen a Partner fuvarlevelét, pro-forma számla mintáját, export- vámkezelési megbízást, ún. „nem veszélyes nyilatkozat”-át, az ún. kettős felhasználású nyilatkozatot, CITES-formanyomtatványt).
 
A Szolgáltató kizárólag a csomagküldés szervezéséért, a szállításhoz szükséges információk beszerzéséért, a csomag belföldi felvételének megszervezésért felel, a szállításért, és a szállítás során bekövetkező eseményekért (késedelem, sérülés, elvesztés, stb.) és a csomagolásért a Szolgáltató nem felel, az a Partner felelősségi körébe tartozik.
 
A jelen szállítási feltételek vonatkozásában Küldeménynek minősül az a tömeg- és mérethatároknak megfelelő csomag, mely csomagolásán szerepel minden olyan adat (cím, irányítószám, város, telefon, címzett neve), amely a csomagküldést biztosítja, valamint az ahhoz tartozó dokumentummal (szállítási okmány, fuvarlevél, vámokmány, egyéb dokumentumok) rendelkezik. A küldemény fajtái: levélküldemény és egyéb csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató szállítási okmány (fuvarlevél) kíséretében, Partnerei közreműködésével közúton vagy légi úton szállíttat futárpostai szolgáltatás keretében.
 
Az Ügyfél kötelessége a csomag vagy csomagok méretének, tartalmának, felvételi és kézbesítési címének, Címzett adatainak ismertetése, közlése a Szolgáltatóval. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Küldeményre vonatkozó, Ügyfél általi téves adatközlésből eredő károkért. Az ebből eredő valamennyi kárt és költséget az Ügyfél köteles viselni. A feladó felelőssége, hogy a szolgáltató által kiállított fuvarlevelet rögzítse a küldeményen és így adja át a futárnak/Partnernek).
 
A Szolgáltató a Partnerek felé felelősséget vállal az Ügyféltől átvett adatok továbbítására.
 
III. Különös rész
 
3. A szerződés / szolgáltatás tárgya
A Szolgáltató szolgáltatói szerződése alapján vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Partnerek ÁSZF-jeiben és egyéb szabályzataiban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményekre leadott, az Ügyféltől beérkezett online, elektronikus megrendelést kezeli, rendszerezi és továbbítja a kiválasztott Partner felé, valamint vállalja a kitöltött postai szállítási okmányok, egyéb dokumentáció eljuttatását az Ügyfélhez elektronikus formában.
A szerződés további tárgya, hogy a Szolgáltató a küldemény továbbításához szükséges futárpostai és egyéb szerződéseket előkészíti és megköti, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégzi. A Szolgáltató futárpostai szállítási és egyéb szerződéseket a Partnerekkel a saját nevében, de az Ügyfél javára, annak költségére (számlájára) köti meg. Szolgáltató biztosítási (felülbiztosítási) szerződést nem tud kötni a Küldeményre, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötése az Ügyfél joga (lehetősége).
 
4. A szerződés létrejötte:
A szolgáltatási szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató ajánlatát az Ügyfél elfogadja. Az ajánlat elfogadása a Ptk.-ban meghatározott módon, valamint a Szolgáltató honlapján keresztül történő megrendelés leadásával történhet. Az elfogadó nyilatkozatnak kifejezettnek kell lennie.
A szolgáltatási szerződés a megrendelés elküldésével (megerősítésével) és a Szolgáltató által elküldött szállítási okmány kinyomtatásával jön létre.
A Partnerrel a futárpostai szállítási szerződés a Pt.-ben meghatározottak szerint jön létre, a Küldemény felvételével vagy a szolgáltatás elvállalásával.
Ha a jelen ÁSZF vagy a Partner ÁSZF a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél – aláírásával jön létre.
A futárpostai szállítási szerződésnek nincs kötelező formanyomtatványa, de a Partnerek kidolgozhatnak tevékenységük sajátosságainak leginkább megfelelő formát. A megbízás / megrendelés tartalmazza az alábbi fontos információkat:
 • a Feladó adatait (név, cím, telefonszámok, e-mail cím);
 • a számlázási cím adatait (név, cím, telefonszámok, e-mail cím, jogi személy esetén adószám);
 • a fizetés módját;
 • a Címzett adatait (név, cím, telefonszámokat);
 • a csomag méretét, súlyát, térfogatsúlyát, a számlázandó súlyt;
 • kapcsolattartó nevét és telefonszámát;
 • a csomagküldés díját (futárpostai szállítási díj, egyéb költségek);
 • a Partner adatait;
 • a megjegyzéseket.
 
A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik. Abban az esetben, ha a Partner a Küldemény felvételét a szállítási okmányok előzetes kinyomtatásához köti, az Ügyfél / Feladó köteles a Szolgáltató által elektronikus formában elküldött szállítási okmányokat kinyomtatni, és azokat Az Ügyfél által választott Partner futárával aláíratni a küldemény átadásakor. A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a Küldeményt felvevő személy aláírása igazolja.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató / Partner – az egyedi kivitelezésű megrendelési visszaigazolásokat is – díjmentesen biztosítja az Ügyfél számára.
A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Partner kizárólag abban az esetben köteles felvenni, ha azt a Feladó a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelően csomagolta be és annak tartalmához a csomagolás, és a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet. A csomagolásra vonatkozó feltételeket a Partnerek ÁSZF-jei és csomagolási szabályzatai határozzák meg, amelyeket az Ügyfél köteles megismerni és betartani.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget – külön előzetes írásbeli kötelezettségvállalás hiányában - a Küldemények Ügyfél által megadott időpontban történő felvételéért (szállítás megkezdése) és a kézbesítés időpontjáért sem.
 
A szolgáltatás díját (beleértve a postai szállítási díjat is) – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – az Ügyfél készpénzes, POS terminálos, OTP Simple bankkártyás, illetve banki átutalásos fizetéssel teljesítheti. Más fizetési mód választására nincs lehetőség. Amennyiben az Ügyfél által közölt adatokhoz (különösen darabszám, méret, súly) képest a Küldemény mérlegelésénél eltérés mutatkozik, az eltérésből eredő díjkülönbözetet az Ügyfél köteles a fentiek szerint megfizetni. Az adatok vonatkozásában mindig a kiválasztott Partner által elfogadott, hitelesített adatok az irányadóak eltérés esetén.
 
A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.
 
5. Ügyfélszolgálat:
A Szolgáltató a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet, amely munkanapokon 9-tól 17-óráig működik, és a rendelési azonosító szám alapján felvilágosítást ad az Ügyfél részére.
Az ügyfélszolgálat e-mailben, telefonon illetve online chaten keresztül érhető el.
Az Ügyfél a feladott csomagokról az alábbi adatok megadásával tud információt kérni:
 • Futárpostai szállítási okmány (fuvarlevél, csomagszám) száma
 • E-számla sorszám
 • Megrendelő e-mail címe
 
Az Ügyfélszolgálat feladata, megrendelések készítése, tájékoztatás, szállítási információnyújtás, valamint Az Ügyfél kérésére a küldeményekről írásbeli jelentés küldése, valamint a csomagküldéssel kapcsolatos reklamációk kezelése a Partner bevonásával.
A Szolgáltató ügyfélszolgálata elérhető az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: info@csomagnet.hu
 
A Küldeményeket az Ügyfél által kiválasztott, a futárpostai szállítást végző Partner honlapján vagy a Szolgáltató futar.csomagnet.hu oldalán lehet nyomon követni, arról részletes információ kérhető.
Az e-mail-en kért információkra, mind az Ügyfél, mind a Címzett részére az azonosító szám alapján ad felvilágosítást az ügyfélszolgálat.
 
Telefonos csomagküldést, megrendelést a Szolgáltató nem biztosít.
 
6. A Szolgáltató felelőssége:
6.1 A Szolgáltató vállalja, hogy a csomagküldésről az Ügyfelet tájékoztatja, a szükséges futárpostai szállítási okmányokkal ellátja, azok kitöltésében segítséget nyújt, s képviseli az Ügyfelet a Partner(ek) előtt. A Szolgáltató vállalja, hogy értesíti az Ügyfelet a Küldeménnyel, annak szállításával, kézbesítésével kapcsolatos esetleges problémákról, a dokumentumokban hiányzó adatokról. Nyomon követi a Küldemény útját, s értesítést küld – az Ügyfél kérésére - az Ügyfél elektronikus címére a sikeres kézbesítésről.
6.2. Amennyiben a Feladó, a Címzett, vagy bármely harmadik fél kártérítési igénnyel lép fel a Partnerrel, képviselőjével vagy alvállalkozójával szemben, vagy megkísérli visszakövetelni a szolgáltatás bármely díját vagy költségét, az Ügyfél mentesíti a Szolgáltatót az ilyen jellegű követelések alól.
6.3. A Küldemény sérülése, elvesztése, késedelme esetén a szállítást szervező Szolgáltató csak abban az esetben vonható felelősségre, ha
 • a csomagküldés szállítási okmányai a Szolgáltatónak felróhatóan hiányoztak a Küldeményről,
 • a szállítási okmányokat az Ügyfél által megadott adatoktól (megrendelés) eltérően töltötte ki; vagy
 • ha a honlapon meghatározott és a Megrendelés visszaigazolásban szereplőhöz képest eltérő összeget számlázott ki Az Ügyfél felé. Különbözeti számla kerülhet kiállításra a Szolgáltató által az Ügyfél felé súlyeltérés, méreteltérés, bizonyos partnerek esetében (pl. TNT téves / rossz cím megadásánál, valamint a partnerek által meghatározott ún. „kiegészítő szolgáltatások” körébe eső előre nem látható körülmények pl. címzett által kért címmódosítás, nem automatikusan szortírozható küldemény, stb.).
 
6.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Küldemények felvételi és kézbesítési határidőinek megtartására, az a Partner felelősségi körébe tartozik. A Szolgáltató segítséget nyújt az Ügyfél és a Partner közötti közvetítésben, az elveszett küldemények megtalálásában, a kártérítések kezelésében.
6.5 A Szolgáltató nem vonható felelősségre a neki fel nem róható késedelmes kiszállításért.
6.6. A Szolgáltató nem felelős bármely bevétel kiesésért, elmaradt haszonért, piac-, hírnév- vagy ügyfélvesztésért, a használat vagy bármely lehetőség elvesztéséért, még abban az esetben sem, ha ismeretében volt annak, hogy adott kár vagy veszteség felmerülhet. Továbbá nem felel a bármely formában felmerülő közvetett, és következményes károkért, veszteségekért, még akkor sem, ha azok szerződésszegés, gondatlan, illetőleg szándékos magatartás vagy mulasztás, vagy bármely más egyéb okból következnek be.
 
7. Az Ügyfél felelőssége, kötelezettségei
7.1. Az Ügyfél vállalja, hogy a Küldemény szállításához kapcsolódó adatokat megadja, és a Szolgáltató által megküldött, Partner által rendszeresített szállítási okmányokat a felvételi címen előkészíti, kinyomtatja. Telefonos megkeresés esetén az Ügyfél köteles elektronikus e-mail címét megadni, melyre a szükséges és elhangzott információkat a Szolgáltató írásban továbbítja.
7.2. Az Ügyfél a Küldeményt köteles szállításra előkészíteni, a Partner ÁSZF-jében, mellékleteiben, szabályzataiban meghatározottak szerint kizárólag szállítható és megfelelő csomagolással ellátott Küldeményeket átadni szállításra. Figyelembe veszi a küldemény tartalmát, és azt, hogy nem okozhat kárt vagy sérülést a szállítási eszközökben, a Partnerek munkatársaiban, vagy egyéb módokon. A Partnernek és közreműködőinek joguk van elutasítani a Küldemény felvételét, a szállítást, amennyiben a Küldemény nincs megfelelően becsomagolva vagy tartalma alapján szállításból kizárt. Amennyiben az Ügyfél a fenti rendelkezéseknek nem tesz eleget, köteles minden, akár a Partnernél, akár a Szolgáltatónál felmerülő kárt és költséget viselni.
7.3. Az Ügyfél köteles betartani a csomagolási kötelezettségekre vonatkozó előírásokat. Amennyiben ennek nem tesz eleget, s a futár megtagadja a csomag átvételét, úgy az Ügyfél köteles a csomagküldés díjának 15 %-át – kiszállási díj alapján – a Szolgáltató  részére megtéríteni.
7.4. Az Ügyfél köteles a Küldemény minden darabját megfelelően felcímkézni, a címkéket tisztán, biztonságosan rögzítetten, és a legnagyobb síkfelületen elhelyezni, hogy jól láthatóak legyenek. A címkék tartalmazzák a Feladó nevét, lakcímét és telefonos elérhetőségét, valamint a címzett nevét, lakcímét és telefonos elérhetőségét. Ha a Feladó elmulasztotta megfelelően felcímkézni a Küldemény valamely darabját, a futár jogosult visszautasítani az egész küldemény kiszállítását. A Küldeményt átvevő Partner nem vonható felelősségre azon veszteség, késedelem, vagy sikertelen kézbesítés miatt, amelyhez hozzájárult a hiányos vagy nem egyértelmű címzés, címkézés, vagy bármilyen egyéb kárért, amely a Feladó címkézési kötelezettségének nem megfelelő teljesítéséből ered.
7.5. Az Ügyfél köteles minden adatot elektronikus úton időben eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Ez vonatkozik a megrendeléshez szükséges lényeges információkra: címzésre, kiszállítással vagy számlázással kapcsolatos pontos, teljes és hiteles adatokra, valamint az egyéb, a csomagküldéshez szükséges kért adatokra. Az előzőekben említett adatokba beleszámít a Küldemény tartalmának pontos leírása, a Küldemény darabszáma, hosszúságának, szélességének és magasságának adatai, a címzett pontos neve és címe (irányítószámmal együtt), vonalas telefonszáma, és egy mobil telefonszám, amelyen nap közben mindig elérhető. Ha az Ügyfél elmulasztja a fenti, lényeges adatok megadását, a futár visszautasíthatja a Küldemény felvételét. A címzett e-mail címének megadása opcionális.
7.6. Az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltató részére, mind külföldi, mind belföldi csomagküldés esetén a Küldemények szállításához szükséges dokumentumok kitöltéséhez kapcsolódó részletes és valós csomagadatokat (tartalom, mennyiség, méret, súly, térfogatsúly, származási hely és érték) átadja. A Szolgáltató vállalja a szállítási és vámokmányok biztosítását az Ügyfél részére. Amennyiben az Ügyfél által megadott adatok nem egyértelműek, tévesek, valótlannak, vagy megtévesztőnek bizonyulnak, a Szolgáltató jogosult áthárítani az Ügyfélre ennek valamennyi többletköltségét, kárát.
7.7. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a súly- és méretadatokat pontosan és valósan adja meg az online rendelés során. A Partner minden Küldeményt a telephelyén mér le. Amennyiben bármely adat a súlyra és méretre vonatkozóan eltér a Szolgáltató honlapján vagy a Szolgáltató telefonos Ügyfélszolgálatán leadott adatoktól, az Ügyfél kötelezettséget vállal a súly és méret eltérésből adódó többletköltség (díj) azonnali OTP Simplepay, vagy banki utalásos megfizetésére. A szállítás megkezdését, folytatását a Szolgáltató és a Partner a különbözet jóváírásáig jogosult felfüggeszteni.
7.8. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti a Szolgáltató (Partner) valamennyi költségét, kárát, amely a csomag nem megfelelő csomagolása miatt következik be akár a Partnernél, akár harmadik személynél.
7.9. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feladott Küldemény eleget tesz minden törvényben és jogszabályban leírt előírásnak, amely a Küldeményekre vonatkozik, legyen az közúti, vízi vagy légi szállítás.
7.10. Eltérő megállapodás hiányban, Az Ügyfél köteles a Szolgáltató  számláján feltüntetett összeget készpénzzel, POS terminállal, OTP Simplepay, illetve banki utalásos fizetéssel teljesíteni. A készpénzes fizetést csak a DPD partnernél, belföldi szolgáltatásainál lehet kérni.
7.10.1. A Szolgáltató a futárpostai szolgáltatás szervezését, mint szolgáltatást számlázza ki.
7.10.2. Az ÁFA törvényről szóló jogszabály szerint, minden szállítást a Magyar Állam által meghatározott ÁFA-val terheli.
7.10.3. A Küldeményküldés szervezés magába foglalja magát a Küldeményküldést is.
7.10.4.  A Szolgáltató jogosult megtagadni a feladott megrendelések teljesítését, a szolgáltatás elvállalását minden jogkövetkezmény és kártérítés fizetése nélkül, amennyiben z Ügyfélnek akár valamely Partnernél, akár a Szolgáltatónál lejárt tartozása áll fenn.
7.10.5. Bankkártyával történő fizetésnél az Ügyfél a Szolgáltató honlapján a kártyák szimbólumaival megjelölt bankkártyákkal vásárolhat. A fizetéshez meg kell adni a kártyatulajdonos nevét, a bankkártya számát, CVC2 vagy CVV2 kódját és lejárati dátumát. Az Ügyfél által megadott adatok ellenőrzésre kerülnek az érintett pénzügyi szolgáltató által, majd banki jóváhagyás után kerül csak véglegesítésre az adott tranzakció.
7.10.6. A Szolgáltató különdíjat (ún. Összetett adminisztratív szolgáltatás – TEÁOR 8211’08) számol fel abban az esetben, ha egy már kiállított számlát, az Ügyfél kérésére, az általa korábban, írásban leadott megbízás ellenére, az Ügyfél hibás adatai miatt módosítani kell. E különdíj költsége a számla nettó értékének 2,5 %-a, melyet a Szolgáltató külön tételként tüntet fel a módosított, újonnan kiállított számlán.
7.11. Amennyiben a felek a szolgáltatás teljesítését követő fizetési határidőben állapodtak meg, és az Ügyfél nem teljesíti fizetési kötelezettségét a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül, akkor az Ügyfél köteles 15%-os késedelmi kamat fizetésére is.
7.12. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra is, hogy megfizeti a Szolgáltató igényérvényesítéssel felmerült valamennyi költségét és kárát is.
7.13. Az Ügyfél bármilyen probléma vagy kár felmerülésekor, a Szolgáltató ügyfélszolgálatát jogosult és köteles igénybe venni. Amennyiben Az Ügyfél egyéb fenntartásaival, kérdéseivel a Partnerhez fordul a Szolgáltató honlapján megrendelt csomagküldéssel kapcsolatban, s ebből a Partnernek anyagi kára származik, úgy a Szolgáltató jogosult e költségeket az Ügyfélre hárítani.
7.14. Az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött szerződés jogi kapcsolata a csomag küldés összegének kifizetéséig, és a szolgáltatás teljesítéséig áll fenn.
7.15. Az Ügyfél az adatlap kitöltésével és megrendelése elküldésével kijelenti, hogy a feladni kívánt és feladásra kerülő Küldeménynek törvénybe ütköző, veszélyes tartalma nincs, nem tartozik a szállításból kizárt tartalmak közé és elfogadja, hogy ő felelős a Küldemény tartalmáért. 
 
8. A Partnerek felelőssége
A Partnerek kártérítési és egyéb felelősségére vonatkozó szabályokat a Partnerek ÁSZF-jei tartalmazzák.
Az Ügyfél köteles a megrendelés véglegesítése előtt a Partnerek ÁSZF-jeit tanulmányozni, megismerni, és ezt követően dönteni a megrendelésről.
Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Partnerek felelőssége a Pt. és ÁSZF-jeik alapján limitált.
Az egyes Partnerek ÁSZF-jei az alábbi linkekre kattintva elérhető:
   
 
9. A megrendelés menete – a Honlap használata
9.1. A Szolgáltató honlapján az ajánlatok megjelenítéséhez az Ügyfélnek meg kell adnia a kizárólag magyarországi felvételi (feladó) hely irányítószámát, város nevét továbbá a leadás (címzett) országát, irányítószámát és a város nevét.
Továbbá Ügyfélnek a Szolgáltató honlapján meg kell adnia a Küldemény darabszámára, hosszúságára, szélességére, magasságára és súlyára vonatkozó adatokat. Több Küldemény küldése nem jogosít fel kedvezményre. A méretre és a súlyhatárokra vonatkozó adatok Partnerenként eltérőek lehetnek, ezért az ajánlatok listázásánál csak azokra a Partnerekre ad ajánlatot a weboldal, amelyik fogadni tudja rendszerében az Ügyfél által megadott paramétereket. A partnerek ÁSZF-jei tartalmazzák a küldemények darabszámára, hosszúságára, szélességére, magasságára és  súlyára vonatkozó határokat.
9.2. Az Ügyfél a honlapon keresztül belföldi, és export szállításra kérhet ajánlatot.
9.3.  Az Ügyfél köteles a honlapon történő árajánlat kérés esetén is megadni a Küldemény tartalmát, súlyát és méreteit. Amennyiben eltérő, valótlan méreteket, súlyt és tartalmat ad meg az Ügyfél a megrendelés során, s abból többlet díjigény, személyi-, vagy vagyoni kár származik, úgy azt a Szolgáltató az Ügyféllel szemben érvényesítheti.
9.4.  Az Ügyfél szabadon választhat a honlapon felkínált partneri árajánlatok közül. Az árajánlatban feltüntetett ár kizárólag a Küldeményküldés díját tartalmazza. Az ár bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza. A DPD, TNT,  a Küldemény térfogatsúlyát is figyelembe veszi. Mindig a magasabb súly / érték a meghatározó a mért és a térfogatsúly közül.
9.5. Az Ügyfél köteles megadni a hagyományos postai adatokat. A felvételi cím jelenti a Küldemény fizikai helyzetét, ahonnan a kiválasztott Partner futárának a küldeményt fel kell vennie. Ez a hely eltérő lehet a számlázási címtől. Kötelező adatnak minősül: név/kapcsolattartó személy, irányítószám, városnév, utca név, házszám, emelet, telefonszám (mobil), email cím. Az Ügyfélnek olyan telefonszámot és felvételi címet kötelessége megadni, amelyen elérhető / ahol tartózkodik a felvételi nap folyamán. Amennyiben a telefonszámon megadott címen nincs senki, s a Küldeményfelvétel sikertelen, a Szolgáltatóval fel kell venni a kapcsolatot e-mailen: info@csomagnet.hu
9.6. Az Ügyfél köteles megadni a kézbesítési cím minden adatát a Szolgáltató honlapján. Kötelező adatnak minősül: név/kapcsolattartó személy, irányítószám, városnév, utca név, házszám, emelet, telefonszám (mobil). Az Ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a kézbesítés azért nem valósul meg az adott napon, mert a címzett nem volt elérhető a megadott címen, akkor a kézbesítést követő második munkanapon kísérli meg a Partner a kézbesítést. Amennyiben a második kísérlet is sikertelen, a Partner a kézbesítést egy harmadik munkanapon is megkísérli. Ha a harmadik kézbesítés is sikertelen, úgy a Partner a Küldeményt automatikusan visszaszállítja az Ügyfélnek / Feladónak.
9.7.  Az Ügyfél megadhat számlázási nevet és címet. A Szolgáltató, amennyiben nincs kitöltve a számlázási név és cím (adószám) sor, automatikusan a felvételi név, címre jogosult kiszámlázni a szolgáltatás díját.
9.8. A felvételi, kézbesítési és számlázási cím megadására van lehetőség. A teljesítésről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki.
9.10. A Fizetési opciók közül Az Ügyfél az alábbi lehetőségekből választhat: PayPal fizetés, PayU fizetés, Banki utalás, DPD rendelés esetén ezeken kívül készpénzfizetés közvetlenül a futárnak.
9.10.1. PayPal és PayU fizetésnél a fizetést az Ügyfél előre utalással rendezi, melyről a Szolgáltató értesítőt kap. A PayPal és a PayU fizetési igazolást küld az Ügyfélnek. Az ÁFÁ-s számlát a Szolgáltató elektronikus úton juttatja el az Ügyfélnek.
9.10.2. Bankkártyás fizetésnél az Ügyfél a birtokában lévő bankkártya segítségével, előreutalással egyenlítheti ki a fizetési kötelezettségét. A bankkártya kibocsátó online fizetési felületére az oldal 3-5 másodperc után átirányítja az Ügyfelet, ahol megadhatja adatait és teljesítheti a fizetést. A elektronikus úton  küldi a Szolgáltató.
9.10.3. A megrendelés leadása után a Szolgáltató a honlapja által elektronikusan elkészített fuvarlevelet és a fuvardíjat tartalmazó ÁFÁ-s számlát az Ügyfél e-mail címére automatikusan kiküldi.
A számlán a bal felső sarokban feltüntetésre kerülnek a banki adatok. Ezek után érkezik a futár az Ügyfél által megadott címre.
9.11. A Megrendelés és a szolgáltatási szerződés akkor jön létre az Ügyfél és Szolgáltató között, amikor Az Ügyfél elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-jét és rendelését a Befejezés gombra kattintva megerősíti. Az Ügyfél egy elektronikus megerősítést kap e-mail címére, mely egyben a szerződés egy példánya is az Ügyfél és a Szolgáltató között.
9.12.  A szállítási okmány a DPD, és TNT Partnerek esetében egy hivatalos, vonalkóddal ellátott szállítási okmány.
9.13. A Szolgáltató az Ügyfél által leadott szállítási megrendelést követően rövid időn belül, elektronikus úton juttatja el a szállítási és egyéb szükséges okmányokat az Ügyfélnek. Az Ügyfél köteles kinyomtatni az elektronikus postafiókjába megérkezett szállítási és egyéb okmányokat. Ahol szükséges aláírni, kézírásával kell ellátnia azokat.
9.14. A futár érkezése az Ügyfél megrendelését követően a megrendelés során megadott felvételi címen, felvételi dátumon és időben történik, a kiválasztott Partner ÁSZF-jében írtak szerint.
9.15. A Küldeményt a szállítási okmányon (DPD, és TNT esetében) a vonalkód alatt látható szám alapján lehet nyomon követni a Szolgáltató vagy a Partnerek honlapján, illetve a csomagnet honlapján.
9.16. A Partnerek futárai munkanapokon 8-órától 17.30-ig veszik fel a küldeményeket a feladótól. Az ezen időpont után leadott megrendeléseket a Szolgáltató a következő munkanapon dolgozza fel.
9.17. Az Ügyfél köteles biztosítani azt, hogy a futár a Küldeményt fel tudja venni a megadott címen várakozás nélkül.
9.18. A futár a felvételi címen nem tud várakozni, ezért a Feladó köteles teljes körűen a Küldeményt előkészíteni (csomagolás, felcímkézés, szállítási okmányok elkészítése).
9.19.  A futárok telefonszámát a Szolgáltató nem adhatja ki.
 
10. A Partnerek szolgáltatásai, Általános Szerződési Feltételei
10.1. A Szolgáltató szerződött Partnerei a DPD és TNT Futárpostai szolgáltatók. A Szolgáltató a futar.csomagnet.hu honlapján feltüntetett áraik alapján kínálja a Partnerek szolgáltatásait magánszemélyeknek, gazdálkodó szervezeteknek, egyéb jogi személyeknek. A Partnerek szolgáltatásainak árai abban az esetben érvényesek, ha azt a Szolgáltató honlapján keresztül rendeli meg az Ügyfél.
10.2. A Partnerek szolgáltatásai igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által megküldött szállítási okmányokat kinyomtatja és azokat a Küldeménnyel együtt a kiválasztott Partner futárának átadja. A Partnerek felvesznek minden olyan küldeményt, mely a Partnerek Általános Szállítási Feltételeiben meghatározott követelményeket teljesítik. A szállítható és a szállításból kizárt (feltételesen szállítható) küldemények szabályait az Ügyfél köteles a Partnerek ÁSZF-jei alapján megismerni, és a feltételeket teljesíteni. Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége az Ügyfélnek, a Szolgáltató segítségét veheti igénybe elektronikus úton. (Az ügyfél a szolgáltatót e-mailen, vagy a választott partner ügyfélszolgálatát telefonon is elérheti a szolgáltatással kapcsolatos információkért.)
10.3. A magyarországi és nemzetközi kézbesítésekre a futárpostai szolgáltatók megrendeléskor hatályos általános szerződési feltételei vonatkoznak, amelyek a Partnerek honlapján, és az alábbi linkre kattintva érhetőek el, ismerhetőek meg:
 
DPD
 
TNT 
 
A megrendelés leadásával, megrendelésével együtt az Ügyfél elfogadja a kiválasztott Partner futárpostai szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-eit.
 
11. Kézbesítés
11.1. A Küldeményt a Partnerek eltérő felvételi rendszerek alapján veszik fel a felvételi címen.
11.2. A kézbesítés a munkanapokon – az alapszolgáltatások alapján – a Partnerek futárai munkaidejében történik meg (általában 8 és 18 óra között). Minden országnak egyéni vám- és kézbesítési szabályai vannak. Ezekről a Partner Ügyfélszolgálatánál lehet tájékozódni.
11.3. A kézbesítés az Európai Unión belül ajtótól-ajtóig történik, közvetlenül a Szolgáltató Partnerei révén. A Harmadik világba történő szállításokra külön szabályok érvényesek. Ezekről a Partner Ügyfélszolgálatán lehet felvilágosítást kérni.
11.4. A Partnerek a Küldeményeket belföldön és az Európai Unión belüli nemzetközi futárpostai Küldemény küldésekor három munkanapon át, költségmentesen próbálják kikézbesíteni. A kikézbesítési próbálkozáskor a futárok jelzést hagynak hátra a Címzett címén. A harmadik sikertelen kézbesítés után a Partnerek raktárukban tárolják 5 munkanapig a Küldeményt. Ha a Címzett vagy az Ügyfél ez idő alatt nem jelentkezik, az 5 munkanap letelte utána a Partnerek a Küldeményt visszafordítják és visszaszállítják az Ügyfélnek az Ügyfél költségére. E vonatkozásban a Partnerek ÁSZF-jei és gyakorlata irányadó.
11.5. Az Európai Unión kívüli szállításnál a fentiek megfelelően irányadóak azzal a megszorítással, hogy amennyiben a harmadik kézbesítési kísérlet után sem jelentkezik a Címzett, a Küldeményt legalább két hétig, de legfeljebb három hétig tartják a raktárban, s utána fordítják vissza és küldik vissza az Ügyfélnek. E vonatkozásban a Partnerek ÁSZF-jei és gyakorlata irányadó.
 
12. Késedelem, a Küldemény sérülése, elvesztése, ellehetetlenülés (vis major)
A Partnerek késedelmére, a Küldemények elvesztésére, sérülésére, az azokban bekövetkező károkra, felelősségre és a vis maiorra vonatkozó szabályokat a Partnerek ÁSZF-jei tartalmazzák.
 
13. Intézkedések kárbejelentés esetén 
13.1. Kizárólag Az Ügyfél fordulhat kárbejelentéssel a Szolgáltató felé.
13.2. Hiány, veszteség, lopás vagy sérülés miatti kártérítési igényét Az Ügyfélnek az alábbi időhatárokon belül kell megtennie:
A sérült vagy eltűnt Küldeménnyel kapcsolatos kárbejelentést lehetőleg a kézbesítéskor azonnal, de legkésőbb a Partner ÁSZF-jében és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn belül kell írásban megtenni a Szolgáltató felé. Az igénybejelentést írott formában kell benyújtani az info@csomagnet.hu e-mail címre. Ha a Küldemény (csomagolás) sérülése kívülről felismerhető, a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni a kézbesítéskor. Amennyiben a sérülés esetén a kézbesítést követő 72 órán belül a kárigényt írásban bejelentik, és a kárt az Ügyfél bizonyítékokkal (fényképek, jegyzőkönyv, kárszámla, stb.) alátámasztotta, a Partner ÁSZF-jének megfelelően sor kerül a kártérítésre.
13.3. A 72 órás határidő elmulasztása a kárigényt semmissé teszi.
13.4. Nagy értékű küldemények feladása esetén javasoljuk fényképek készítését csomagolás közben és a már becsomagolt küldeményről, amellyel igazolni lehet a csomagolás megfelelőségét. Ezeket a bizonyítékokat kárigény estén benyújtani szükséges a Szolgáltató felé.
13.5. A szállítási sérült küldeményről jegyzőkönyvet kell kiállítani a Partner futárával a kézbesítés helyén. A Küldemény érkezésekor időt kell szánni a Küldemény kibontására, és bizonyosodjanak meg a futárral együtt, hogy a Küldeményben történt-e sérülés.
13.6. Az igazolásokat, bizonyítékokat (fényképek, szállítási okmányok, megrendelési igazolás, jegyzőkönyv másolata; kárszámla, stb.) nyolc napon belül kell a kárigény jelzését követően elküldeni a Szolgáltató részére az info@csomagnet.hu e-mail címre.
13.7. A Szolgáltató elutasít minden olyan kárigényt, amelyhez nincs csatolva fényképes bizonyíték a sérült szállítmányról, a kézbesítéskor készített jegyzőkönyv másolatáról és a Küldemény értékét igazoló számla másolatáról. Ezek hiányában nem bizonyítható, hogy a Küldemény a szállítás során sérült meg, valamint nem állapítható meg a kár nagysága. A
13.8. A Szolgáltatóval szemben nincs helye olyan követelésnek, amely nem felel meg a 13.7. pontban foglal előfeltételeknek.
13.9. Amennyiben a Címzett bizonyítani tudja, hogy neki fel nem róható okokból nem tudta ellenőrizni a kézbesítésnél a Küldeményt, a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőben terjesztheti elő kárbejelentését.
13.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy további ellenőrzésre visszatartsa a Küldeményhez kapcsolódó azon dokumentumokat, amelyek kártérítési igény alapját képezik. A kártérítési igény megítélése esetén a Szolgáltató (Partner) a döntésig visszatarthatja a küldeményt.
13.11. A Címzett a kártérítés érdekében köteles megőrizni minden csomagolási anyagot, mivel ezek segítséget jelentenek a kártérítési eljárás kivizsgálásában.
13.12. A Szolgáltató és a Partner nem vállal felelősséget a gazdasági veszteségekért (pl. kieső nyereség, elmaradt vagyoni előny, üzleti lehetőségek elveszítése, gyártási sor szünetelése), amely a nem szerződésszerű teljesítésből (pl. sérülésből, késedelemből) származott.
13.13. Az Ügyfél elfogadja, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a futárpostai szolgáltatásból eredő követelését (késedelem, hiány, sérülés, elvesztés, kár, stb.) közvetlenül a Partnerrel szemben érvényesítheti, amennyiben egyoldalú nyilatkozatával a Szolgáltató a követelést az Ügyfélre engedményezi.
13.14. A Partner / Szolgáltató csak számlával igazolt értéket tud jóváírni.
13.15. A Szolgáltató nem foglalkozik Küldemények csomagolásával. A káresetek elbírálásánál a Szolgáltató ezért nem tud ítélkezni a Küldemények csomagolásának megfelelőségéről.  
13.16. A Törékeny címke, felirat használata nem mentesíti az Ügyfelet a megfelelő csomagolás használatától. A TÖRÉKENY jelzés gondosságra int, de nem védi az árut. A Törékeny felirattal ellátott Küldemény sérülése nem jelent automatikus kártérítést. E körben különösen figyelni kell a szállításból kizárt küldemények szabályaira.
 
14. Adattovábbítási nyilatkozat
14.1. Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával úgyszintén elfogadja, hogy az Csomagnet.hu Kft. (8200, Veszprém, Almádi u. 19.) által az futar.csomagnet.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mintadatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
 
15. Egyéb rendelkezések
15.1. Elévülés
A feladást követő egy év elteltével megszűnnek mind a Szolgáltatóval, mind a Partnerrel szemben a futárpostai és a szolgáltatási szerződésből eredő igények (jogvesztés).
 
Veszprém, 2014. január 13.
 
 
 
Csomagnet.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság